www.zomidc.org                                                  Motto "Zomi sungah Innkuan Khat i hi hi ".                               Estd : 2001

 
 

Zomi Innkuan D.C

 

News Section

Photos section

Zomi Innkuan Links

Zomi D.C Contacts

Zomi D.C Emails & Phone No:
zomidc@yahoo.com
zomidc@yahoogroup.com


Cheif Editor & website creator(webmaster):
Thomas On Sian Mung
Tel: 1-443-854-8905

osmung@yahoo.com

Chairman:
Pa Nang Sian Thang

nangsian@yahoo.com

Tel: 443-306-6458

Secretary:
Pa Thang Za Mung

thangzamung@gmail.com

Tel: 240-515-4421

 

 

"We Are Family, We Are One In Zomi"..... MOMNO 

  Constitution & Bylaw of Zomi Innkuan Washington D.C Area (Zomi D.C)

Constitution and By-law of Zomi Innkuan Washington D.C Area (Amendment II)

 Article I. Kipawlna Min (Name of the Organization)

Kipawlna min pen a sau in “Zomi Innkuan Washington D.C Area” ahih kei leh "Zomi Innkuan D.C Area" kici ding hi. Atom in “Zomi D.C” or "ZIDC" ahih kei leh "Zomi D.C Area" kici ding hi. Kipawlna min pen English in “Zomi Community D.C Area” kici ding hi.

 

Article II. Kipawlna Phualpi (Headquarter)

Kipawlna Phualpi pen Washinton D.C, Maryland leh Virginia state sung hi ding hi.

 

Article III. Kipawlna gam huam (Areas of the Organization)

Kipawlna gam huam pen D.C Area sungaa state “3” te ahi Washington D.C, Maryland, Virginia te hi ding hi.

 

Article IV. Kipawlna Ngimna leh Tupna Bulpite (Aims and Objectives)

1.    I minam min “Zomi” thupi sakin pahtawi ding

2.    Zongeina, Zopau, Zolai kemcing in thupi sak ding

3.    Pawl tuamtuam, nam tuamtuam cih kikhen loin Zomi sungah pumkhat suaka, nasepkhop theih nading

4.    Nopna Dahna ah kiuap, kikhual ding

5.    U.S.A leh leitung gambup Zomi innkuan tuamtuamte tawh kizom in, I minam, I Zogam, Pasian gam khantoh nading semkhawm ding

6.    I gam i minam a puah ding Zomi siamsin khangsawnte pantah in huh theih nading

 

Article V. Kipawlna Dinzia leh Thu meilet te (Motives and Policies)

1.    Hih kipawlna in biakna pawlpi leh (nai-ngan-zi) political party kipawlna hi lo a, minam kipawlna hi ding hi.

2.    Hih kipawlna in D.C area sung aom Zomite nopna leh dahna ah a makaih ding kipawlna hi ding hi.

3.    Kipawlna sungah aituam vai kilutpih thei loin mipite leh minam ading sepkhiatna hi ding hi.

 

Article VI. Kipawlna thu bulphuh te (Mottos of the Organization)

1.    Kipawlna ii thu bulphuh pen “ Zomi sungah innkuan khat i hi hi” cih hi ding hi.

2.    Lai siangtho bulphuh pen Late 33:12 “Topa pen Pasian a, a nei.. minam in thupha ngah minam a hi hi” cih hi ding hi.

 

           Read more.....

 


    Ć History of Zomi Innkuan Washington D.C Area

Zomi Innkuan i cih bang hiam?           

        Innkuan (family) sungah aom family member te in khat leh khat ki it ki ngai in na sem khawm diam diam a, nop na dahna aom ciang kinop pih kidah pih uh hi. Innkuan sung ki it kilem zawh ciang, i minam aading na kisem thei pan a, a masa pen in i innkuan sung teng i nop sak masak ding kisam masa pen hi. Tua tawh ki bangin Washington D.C kiim aom Zomite pen innkuan khat sung i hih mah bangin nopna dahna ah kihuh diamdiam ding leh khat leh khat itna khang semsem in i minam aading nasep khop theih ding ngimna tawh Zomi Innkuan D.C kipawlna a kiphuankhia a hi hi. Tuaciang in Innkuan i cih in "Community" i cih tawh kibang a, mikang lai in "Zomi Community, D.C " zong kici thei hi.

Zomi Innkuan D.C Area kipat khiatna         

           Pasian hong makaihna tawh USA Zomi Innkuan D.C Area hong piankhiat zawh kum 4 sung hong lut ta hi. Zomi Innkuan D.C hong piankhiatna en kik leng, Zomite USA gam i tun zawh a sau vei hangin I nam sungah dahna nopna kiuap nading kipawlna kician kum 2000 ciang kinei nai lo hi. A diak diak in Washington D.C area ah Zomi min tawh kipawlna khat neih ciat dingin lunggulhna kinei tek hi. Kawlgam leh gam tuamtuam pan Zomite Washington D.C area hong zawn ciat uh a, Zomite hong tam tektek hi. 2001 kum sungin, Zomi sung pan makai pawl khat te in Zomi min tawh kipawl khopna neih ding thu kikupna kinei to to a, kipawlna neih ding ki thu kim tek hi.
             2001 November kha 17 ni in Pa Thang Lian Pau (Zo Taang Innpi) ah Khuadopawi leh Zomi Khawmpi kibawl a, tualai ah hong kihel Zomibup thu kimna tawh "Zomi Innkuan Washington D.C Area" kiphuankhia in panmun sehna kinei hi.
            Zomi Innkuan D.C Area kiphuh kum panmun len makaite a nuai a bang a hi hi.
Chairman - Pu Dr. Vum Son
Vice Chairman - Pu Kham Go Pau
Secretary   - Pu Ngo CinThawng
Asst. Secy. - Pu Thang Lian Pau
Treausurer   - Pu Khai Khan Dal(Dal San)
                   - Tg. Thang Khan Tuang
Auditor        - Tg. Tawng Cin Khai
                  - Pa Nang Sian Thang
Executive members - Thomas On Sian Mung(Youth Dept.)
                            - Pa Pau Za Lian (Biakna lam)
                            - Pa Thang Khan Piang (Biakna lam)

          Read more.....

 

Ć Zomi Articles Links

a U.S gam pai ciang theih ding leh ken ding thu tuamtuam te - by Webmaster

a Search for Zomi - by Wikipedia.org

a Search for Zogam - by Wikipedia.org

a Search for Zomi National Congress (ZNC)- by Wikipedia.org

a Zomi namni hong piankhiatna taangthu - by Pu Chin Sian Thang

a Zomi namni hong piankhiatna taangthu - by Tg. Vung Za Pau

a Zomi History - Who are Zomis? - By ZRO

a Zongeina KHUADO PAWI - by Zolawkta

a THE BRIEF HISTORY OF THE ZOMI - by Thathang Hangshing

a The Bible in Zomi - by worldscriptures

a How the Chin(Zo) People Come About- by Dr. Vumson Suantak

a To be love or not (Kawlgam a it maw, a tai san - by Moemaka internet

a Zomi in Encyclopedia - by Nationmaster.com

a Zomite minam nasepna taangthu (Zomi Independence Movement) - by J. Thang Lian Pau

 

    Ć Autobiography of Zomi Leaders

Dr. Vumson Suantak

 Ph.D (Geoloy)

Born - November 9, 1937

Died - September 19, 2005

Col. H. Kam Pum

M.C.S, M.A, M.Div, D.Min (Candidate)

Born - July 4, 1939

Died - August 19, 2005

Dr. Zam Khen Thang

Ph.D (Computer Science)

Born - December 7, 1939

Died -

Pu Vungh Za Pau

B.A (History)

Born - June 10, 1967

Died - June 23, 2001

Pu Chin Sian Thang

B.A., B.A.(Law)., L.L.B

Chairman - Zomi National Congress (Tulai tak Yangon teeng hi.)

 

 

Siapi Dr. C. Thang Za Tuan

B.Sc; Dip.Ed; M.A.(Macq.); Ph.D.

Deputy Director General (Retried), Ministry of Education

(Tualai tak Yangon ah teeng hi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOMI NA HIHNA PHAWK DEN IN !!

 

    ZOMI NAM A MANGTHAN LOH NADINGIN

       - Zo zi, Zo Pasal nei ni.

     - I Tu, i Ta te Zopau tawh pau pih in , Zolai, Zo ngeina sin sak ni.

     - Zomite lak (Zomi Community) sungah kihel den ni.

     - Zomi cih thupi sak in zang ciat ni.

"Proud to be Zomi"

 "NEVER FORGET WHO WE ARE, WHERE WE COME FROM.."

 "We Are Family, We Are One in Zomi"....MOMNO

Use Advanced Search

  

<bgsound src="http://www.zomidc.org/Zogamlapi.wma" loop=1>

Future Zogam Map

Zogam Flag

Zogam Flag (ZRO)

Photo presentations


 

Counter

Number of Visitors since

April 12, 2005


Free Download

 

 

 

 

 

 


 

 

Copy Right  ® 2005 All rights reserved.
Published by Zomi Innkuan Washington D.C, USA

webmaster@zomidc.org