Zomi Innkuan D.C Kikhop leh Nau muakna, Hangpi innthak muakna leh Nau min phuahna kikhop photos (November 26, 2005, Pa Hangpute inn, Virginia)

Zomi D.C home

 

Zomi D.C kikhopna Noverber 26, 2005, Pa Hangpute Inn (Virginia) Zomi D.C kikhopna Noverber 26, 2005, Pa Hangpute Inn Zomi D.C kikhopna Noverber 26, 2005, Pa Hangpute Inn (Virginia)
Zomi D.C kikhopna Noverber 26, 2005, Pa Hangpute Inn (Virginia) Zomi D.C kikhopna Noverber 26, 2005, Pa Hangpute Inn Chairman pa Sia Lian hun zat lai tak
Oklahoma pan Pu Khup Khan Thang leh Zomi D.C Chairman Pu Ngo Cin Thawngte' introduce na hun Innteekpa Pa Hangpu' Lungdamkoh thu genna Pa Hang Pu leh Nu Naw Lyn Chian te ta nu Lia Cing Sian Lun Pasian tung nau aapna hun
Rev. James Thang in Nau aapna hong nei laitak Zomi D.C Secretary pa Tg. Dong Khan Khup thu genna leh thu zaksakna hong neih laitak Zomi D.C makai Pa Khup Sian Lian leh  Tg. Thomas On Sian Mung ten thu zaksakna hong nei laitak

 

Nau muakna letsong Pu Ngo Nang in hong piak sak laitak (Pa Hangpu leh Nu Naw Lyn Chiante Tanu Lia Cing Sian Lun)  Nau muakna letsong Pu Ngo Nang in hong piak sak laitak (Pa Pau Za Lian leh Nu Nemte Ta nu Lia Ngun Sian Lian,)  Nau muakna letsong Pu Ngo Nang in hong piak sak laitak (Pa Tuang Sukte leh Nu Nuam sukte Ta)

 

Nau aapn thu ngetna Pu Ngo Nang in hong neih laitak Oklahoma pan Special Guest Pu Khup Khan Thang' Thu genna New York pan Pa Tuang Sukte thu genna
Rev. James Lian Then Thang' hanthotna Rev. James' Thu pha piakna

Zomi D.C home