Zomi Innkuan D.C, Khuadopawi Photos section

Zomi D.C home

2006 Khuado Photos, October 28, 2006

Hong kihel mipite, Khuadopawi 2006 Tuun nu Zogam sakna, Khuadopawi 2006  Made in USA (US sung suak) Zomi new generation te, Khuadopawi 2006 Khuado taangthu genna, Tg. Cin Do Khup, Frederick Hausa pa,  Khuadopawi 2006
Khuado thu genna, Pu Ngo Nang, Zomi D.C thu dopi, Khuadopawi 2006 Special guest, Pu Zo Tum Hmung thugenna, Khuadopawi 2006 Hanthotna hong pia Rev. James Lian Khen Thang, Khuadopawi 2006 Zogam lapi sak ziahziah laitak,  Khuadopawi 2006

 Khuado Photos, 2002 - 2005

Zo ngeina Khuadopawi 2002 Zomi D.C Khuadopawi 2004 Zo ngeina Khuadopawi Oct 29 2005, Zotaang Innpi, Maryland, USA) Khuadopawi 2005 hong pai mipi pawl khat
Khuadopawi 2005 hong pai Sia Kappu leh D.C pawl Dr. Vumson tanu leh Zomi D.C pawl (Khuadopawi 2005) Zomi D.C Music tum pawl (Khuado 2005) P.G county veng pan Group song (Khuado 2005)
Baltimore veng pan group song sakna (Khuado 2005) Tg. Mungno Zogam la sakna (khuado 2005)  Lia Mansen solo sakna (khuado 2005) Sia Thangpi te innkuan group song sakna (khuado 2005)
 
Pa Mungpi solo sakna  (Khuado 2005) Rev. Michael thu genna (khuado 2005)  Siapi Thawngmung mel lahna (khuado 2005)  

Zomi D.C home