Homeprepaid phone cards |prepaid phone cardsNews Achieves |About Us |Contact Us  |Links |Membership |Guestbook  |Interviews

 

 
 

 Monday, 11. August 2014 03:13 AM -0400

 

 

 

 

Zomi D.C Contacts

Zomi D.C Emails & Phone No:
zomidc@yahoo.com
zomidc@yahoogroup.com


Cheif Editor & website creator(webmaster):
Thomas On Sian Mung
Tel: 1-443-854-8905

osmung@yahoo.com

Chairman:
Pa Tual Mung

tualmung@gmail.com

Tel:

Secretary:
Pa Thomas On S. Mung

osmung@gmail.com

Tel: 443-854-8905


 


  

Zomi Innkuan Washington D.C Area

Makai tangthu (Leadership history)

      

2014-2016 Zomi Innkuan D.C Area makai

2014-2016 kum  aading Zomi Innkuan Washington D.C Area telcing makaite:

 

 A. Advisory Board

(1) Pa Ngo Cin Thawng

(2) Pa Hang Go Za Lian

(3) Pa Thang Lian Pau (Zotaang pu)

(4) Pa Dong Khan Khup

(5) Pa Khai Cin Pau (Pa Khaipi)

(6) Pa Peter Khup Cin Pau

(7) Pa Nang Khan Kap

(8) Pa Thang Lian

(9)Pa Khup Sian Lian

 

B. Executive Committee (E.C)

(1) President Pa Tual Mung

(2) Vice-President Pa Nang Sian Thang

(3) General Secretary Pa Thomas On Sian Mung (Thomas Mung)

(4) Assistant General Secretary Pa Cin Muan Tung (Tungpu)

(3) Treasurer Tg. Titus Thawng Mung

(6) Assistant Treasurer Pa Kam Lam Mang

(7) Auditor 1 Pa Thang Tul Khen (Khenno)

(8) Auditor 2 Tg. Pum Hen Thang (Henbawk)

(9) Member Tg. Thawng Khan Kam (Bawipa)

(10) Member Tg. Zam Thian Khai (Zakhai)

(11) Member Pa Cia Mang Naulak

 

C. Sub-Committee (Department)

(1) Secretary of Culture and Literature Pa Cia Mang Naulak

(2) Secretaries of Information Pa Thomas Mung & Pa Tual Mung

(3) Secretary of Music & Entertainment Pa Cin Muan Tung (Tungpu)

(4) Secretary of Sport Tg. Zam Thian Khai (Zakhai)

(5) Secretaries of Fundraising Tg. Thawng Mung & Tg. Thawng Kam

(6) Secretary of Genvai (Genvai makaipi) Pa Nang Sian Thang

                                    Ahuh  - Pa Ngo Cin Thawng

** Bylaw tawh kituak in Member ding teng zong sehna kinei ding hi.

 


2012-2014 Zomi Innkuan D.C Area makai

Tu kum Zomi Innkuan DC Area kitelna pen nopci tak leh picing tak in Sia Thangpi leh Siama Lun te inn, Baltimore veng ah 03/10/2012 ni in ki bawl aa innteek te in aan lim nono tawh hong vaak uh a hih man in ki lungdam dam mahmah hi. Ki telna pen nitak nai 8:00 P.M in ki pan in 10:00 P.M in ki man thei hi. Ki telna ah mipi 22 ki hel in 2012-2013 sung hong makai ding teng ki tel khia hi.

A. 2012 - 2014 Zomi Innkuan D.C Area Advisory Board

(1) Pa Ngo Cin Thawng

(2) Pa Dong Khan Khup

(3) Pa Ving Khan Thang

(4) Pa Khup Sian Lian

(5) Pa Hang Go Za Lian

 

B. 2012 - 2014 Zomi Innkuan D.C Area - Executive Committee

(1) Chairman Pa Nang Sian Thang

(2) Vice Chairman Pa David Suanno Tawmbing

(3) General Secretary Pa Thang Za Mung

(4) Assist. General Secretary - Pa On Sian Mung (Thomas Mung)

(5) Treasurer Pa Pau Za Lian (Albert Paupi)

(6) Auditor 1 Pa Khai Lian Mang

(7) Auditor 2 Pa Hang En Mang

(8) EC member Tg. Thawng Sian Mung (Thawngmung)

(9) EC memer Pa Zam Mun Mang

 

March 18, 2012 E.C meeting pan a nuai aa Sub-committee teng kibehlap hi.

 

A. Culture and Literature Committee

Secretary of Culture and Literature - Pa Zam Mun Mang

Members:

(i) Pum Khan Dal

(ii) Ta Lam Cing (Taa pi)

(iii) Cing Sian Hau (Hau)

 

B. Information Committee

Secretary of Information - Pa Thomas On Sian Mung

Members:

(i) Gin Za Khai (Khaipaak)

(ii) Thomas Tual Kim

(iii) Pau Do Lian (Bawipu)

(iv) Thawng Khan Cin (Thawngno)

(v) Lian Kham

(vi) Kap Khan Do

(vii) Thang Hau Mung

 

C. Music & Entertainment Committee

Secretary of Music & Entertainment -Taang Thawng Sian Mung

Members:

(i) Cin Muan Tung (Tungpu)

(ii) Zam Thian Khai (Zakhai)

(iii) Gin Khan Tuang

(iv) Zen Lian Thang (Zen Lian)

(v) Pau Lian Mung

(vi) Thawng Khan Kam

(vii) Gin Suan Mung

(viii) Hau Lam Mung (Nau Mung)

(ix) Sawm Tuang

(x) Suan Lian

(xi) Lian Do

 

D. Sports Committee

Secretary of Sports - Pa Khai Lian Mang

Members:

(i) Kam Suan Khup

(ii) Khai Khan Dal

(iii) Khaipi Tawmging

(iv) Khual Suan Mung

 

E. Fund Raising Committee

Secretary of Fund Raising - Pa Pau Za Lian

Members:

(i) Thawng Khan Kam

(ii) Pau Go Dal

(iii) Nang Khai

(iv) Lian Suan Khai

(v) Khual Suan Mung

(vi) Cing Sian Hau

(viii) Siannu

 


Photo: 2010 Zomi D.C Election day

 

Zomi Innkuan D.C Area E.C & Sub-Committee (2010-2012)

        2010 - 2012 sung Zomi Innkuan D.C Area hong makaih ding Makai kitelna Election pen April 17, 2010 ni in Tg. Dong Khan Khup te inn, 8741 Mary Lane, Jessup, Maryland ah picing takin kibawl aa, hong pai mipi te Vote piakna tawh a nuai aa bangin kitel khia hi.

I. 2010 2012 Zomi Innkuan D.C Area Advisory Board

    - Pa Khai Cin Pau

    - Pa Thang Lian Pau (Zotaang)

    - Sia Suan Khan Mang

 

II. 2010 2012 Zomi Innkuan D.C Area Executive Committee (EC)

     President                 Pa Ngo Cin Thawng

     Vice President          Pa Nang Sian Thang

     General Secretary     Tg. Dong Khan Khup

     Assistant General Secretary Pa David Suanno

     Treasurer        - Pa Khai Khan Dal

     Auditor 1         Pa Ving Khan Thang

     Auditor 2          Pa Cin Do Khup

     E.C member Pa Albert Pau Za Lian

     E.C member Pa Khup Sian Lian

     E.C member Tg. Thomas On Sian Mung

 

   Secretaries of Music & Entertainment   - Tg. Thawng Sian Mung

                                                                         - Tg. Zen Lian

    Secretary of Culture, Literature, and Information Tg.Thomas On Sian Mung

 

    Secretary of Sport Tg. Kham Sian Muan

    Head of Area Leaders   Pa Thang Za Mung

 

 

III. Sub-Committee Members

1. Culture Committee members

         - Nu Cingh Za Huai (Nu Kok)

         - Pa Awi Sawm Pau

2.  Music & Entertainment Committee members

        - Tg. Thawng Khan Kam

        - Tg. Nang Khan Pum (Nangpu)

        - Tg. Zam Go Mang

        - Pa Zam Mun Mang

        - Tg. Pum Hen Thang

        - Tg. Gin Za Khai (Khaipaak)

        - Tg. Thang Hau Mung

3.  Sport Committee members

    - Tg. Thang Tung

    - Tg. Mang Hen Khai

4.  Area Leaders (Veng Hausa)

      - Frederick Veng Pa Joseph Thang Suan Lian

    - Laurel/Riverdale Veng - Tg. Nang Khan Pum (Nangpu)

    - Baltimore Veng Pa Thang Za Mung

    - Montgomery County Veng -  Tg. Pau Sian Lang

    - Virginia Veng - Pa Nang Khan Hang (Hangpu)

Information Department

Zomi Innkuan Washington D.C

 


Zomi Innkuan D.C Area Executive Committee (2007-2009)

Patrons  - Pu Ngo Nang
               - Pu Hau Kam
               - Pu Sian Khan Mang(Mangbawi)

Chairman                 - Tg. Dong Khan Khup

Vice Chairman           - Pa Ngo Cin Thawng Suantak

Secretary                   - Pa Khup Sian Lian

Asst. Secretary           - Tg. Ving Khan Thang

Treasurer                  - Pa Khai Khan Dal

Auditors                    - Pa Thang Lian Pau

                               - Tg. Cin Do Khup

Members                  - Tg. Thawng Sian Mung

                               - Tg. Thomas On Sian Mung

                               - Tg. Thawng Khan Cin

Member Pan mun len te

Literature, Culture, and Information Department makaite  - Tg. Thomas On Sian Mung

                                                                                  - Tg. Thawng Khan Cin

Music Department makai    - Tg. Thawng Sian Mung


                               2005-2007 sung Zomi Innkuan D.C Area makaipi teng
                                   (Central Executive committee)


Patrons - Pu Dr. Vum Son
               - Pu Ngo Nang
               - Pu Hau Kam
               - Pu Sian Khan Mang(Mangbawi)
Chairman - Pu Ngo Cin Thawng
Vice Chairman - Pu Thang Lian Pau
Secretary - Tg. Dong Khan Khup
Asst. Secy. - Pa Khup Sian Lian
Treausurer - Pu Khai Khan Dal(Dal San)
Auditor      - Tg. Tawng Cin Khai
                   - Pa Khai Cin Pau
Excutive members
Religious Leaders  - Rev. Michael Lian
                                   - Pa Khai Khan Lian
                                   - Pa Pau Za Lian (Biakna lam)
                                   - Pa U.G Thangpi
                                  - Rev. James Lian Khen Thang
Educational Leaders - Tg. Thomas On Sian Mung (Cheif Editor)
                                       - Tg. Thawng Khan Cin (Joint Editor)
Traditional Leaders - Nu Cing Za Huai (Nu Kok)
                                     - Pu Ngo Nang
Music leaders - Pa Tual Kim
                          - Pa Thawng Sian Mung
Business leaders - Pa Khai Cin Pau
Sports                      - Pa Cin Thian Pau
Cook Chef             - Nu Cing Khan Dim(Cingpi)
                               - Tg. Zam Mun Mang
Area Leaders( Veng Hausa)
(1) Frederick    - Tg. Cin Do Khup
                          - Tg. Cin Suan Khai
(2) Gaithersburg - Tg. Tual Lian Mung
(3) Virginia   - Tg. Kam Suan
(4) Laurel - Tg. Mang Khawm Pau
                 - Tg. Tual Mung
(5) Baltimore - Tg. Khup Khan Zam


                              2001 - 2004 sung Zomi Innkuan D.C Area makaipi teng
                                         (Central Executive committee)

Chairman - Pu Dr. Vum Son
Vice Chairman - Pu Kham Go Pau
Secretary - Pu Ngo CinThawng
Asst. Secy. - Pu Thang Lian Pau
Treausurer - Pu Khai Khan Dal(Dal San)
                     - Tg. Thang Khan Tuang
Auditor      - Tg. Tawng Cin Khai
                   - Pa Nang Sian Thang
Excutive members - Thomas On Sian Mung(Youth Dept.)
                                  - Pa Pau Za Lian (Biakna lam)
                                 - Pa Thang Khan Piang(Biakna lam)
                                       ---------------------------------------

                      


 

Photo: Zomi Innkuan D.C Area Tanu pawl, 2005 Zomi Namni

                       

 

        

 
Homeprepaid phone cards |prepaid phone cardsNews Achieves |About Us |Contact Us  |Links|Membership |Guestbook  |Interviews

Copy Right   2005-2014 All rights reserved
Published by Zomi Innkuan Washington D.C, USA

webmaster@zomidc.org