Tuesday, 08. August 2023 12:28 PM -0400

 

 

 

 

Zomi D.C Contacts

Zomi D.C Emails & Phone No:
zomidc@yahoo.com
zomidc@yahoogroup.com


Cheif Editor & website creator(webmaster):
Thomas On Sian Mung
Tel: 1-443-854-8905

osmung@yahoo.com

President:

Pa Thomas On S. Mung

osmung@gmail.com

Tel: 443-854-8905Secretary:

Pa Tual Mung

tualmung@gmail.com

Tel: 301-633-7239
 


 


  

Zomi Innkuan Washington D.C Area

Makai tangthu (Leadership history)

      

 

 

                      2023-2025 kum  aading Zomi Innkuan D.C Area telcing makaite:            

   I.            Advisory Board

1) Pa Ngocinthawng Suantak

2) Pa Dong Khan Khup

3) Pa Hang Go Za Lian

4) Pa Khai Cin Pau (Pa Khaipi)

5) Pa Khup Sian Lian

6) Pa Ving Khan Thang

7) Pa Thang Za Mung (Pa Mungpi)

 

               

II.            Executive Committee (E.C)

 1. President - Pa Kim Muang

 2. Vice President - Pa Dal Lian Kham

 3. General Secretary - Pa Pau Pum Khual Samte

 4. Assistant Gen. Secretary - Pa Josef Cin Muan Tung

 5. Treasurer - Pa Dal Za Khai

 6.  Assistant Treasurer - Pa Tualmung Kuntong

 7. Auditor 1 - Pa Thomas On Sian Mung

 8. Auditor 2 - Titus Thawng Sian Mung

 9. Member - Pa Ciamang Naulak

 10. Member - Pa Matthew Dalmung

 11. Member - Pa Suan Khat Pau

 12. Member - Pa Do Pum Khai

 13. Member - Pa Tual Za Khan

 14. Member - Pa Thang Tul Khen

 15. Member - Pa Nang Suan Mung

 16. Member - Pa Do Khan Sing

 17. Member - Pa Dal Deih Cin

 18. Member - Tg. Benjamin Thang Sian Lian Piang

                                        III.            Sub-Committee (Departments)

1.       Culture Committee (Department)

a.       Pa Dal Deih Cin – Secretary of Culture

b.      Pa Thang Tul Khen  – Member

2.       Information (Media)  Committee

a.       Tg. Benjamin Thang Sian Lian Piang - Secretary of Information (Media)

b. Pa Sawm Mung - Member

c. Thomas On Sian Mung - Member

d. Pa Awi Sian Lian - Member

e. Titus Thawng Sian Mung - Member

                                    3.       Music & Entertainment Committee (Department)

a.       Pa Josef Cin Muan Tung - Secretary of Music & Entertainment

b.      Pa Zam Lam Tuang - Member

c. Pa Zam Thian Khai - Member

d. Tg. Thang Muan Lian - Member

 

4.       Sports Committee (Department)

a.       Pa Dal Lian Kham - Secretary of Sports

b.       Tg. Kim San - Member

c. Tg. Khual No - Member

5.       Fund Raising Committee (Department)

a.       Tg. Do Pum Khai - Secretary of Fund Raising

b.      Pa Do Khan Sing - Member

c. Pa Suan Khat Pau - Member

d. Pa Cia Mang Naulak - Member

 

6.       Genvai Committee (Department)

a.       Pa Tualmung Kuntong - Secretary of Genvai

b.      Pa Pau Pum Khual Samte - Member

c. Pa Thang Tul Khen - Member

 

6.       Social Committee (Department)

a. Pa Tual Za Khan - Secretary of Social

b. Pa Matthew Dal Khan Mung - Member

 


 

2021-2022 kum  aading Zomi Innkuan Washington D.C Area telcing makaite:

 

                                            I.            Advisory Board

1) Pa Ngocinthawng Suantak

2) Pa Dong Khan Khup

3) Pa Hang Go Za Lian

4) Pa Thang Lian Pau (Zotaang pu)

5) Pa Khai Cin Pau (Pa Khaipi)

6) Pa Peter Khup Cin Pau

7) Pa Thang Lian

8) Pa Khup Sian Lian

9) Pa Ving Khan Thang

10) Pa Thang Za Mung (Pa Mungpi)

11) Pa Lian Kham

 

     II.            Executive Committee (E.C)

1) President - Pa Thomas On Sian Mung

2) Vice-President- Pa Josef Cin Muan Tung

3) General Secretary - Pa Tualmung Kuntong

4) Assistant General Secretary - Pa Pau Kim Muang

5) Treasurer - Pa Thang Khen Lian

6) Asst. Treasurer - Tg.Thang Sian Lian Piang

7) Auditor 1 - Pa Pau Pum Khual

8) Auditor 2 - Pa Titus Thawng Sian Mung

9) Member - Pa Cin Kap Kham

10) Member - Pa Nang Suan Mung

11) Member - Pa Kaap Deih Pau

12) Member - Pa Mang Hen Khai

13) Member - Pa Dal Za Khai

14) Member - Pa Gin Suan Mung

15) Member - Pa Suan Khan Khai

16) Member - Pa Ciamang Naulak

17) Member - Tg. Kim Suan Khai

18) Member -- Pa Do Khan Sing

19) Member - Pa Nang Khai

20) Member - Tg. Sut Go Mung

21) Member - Tg. Kham Khan Khai

22) Member - Pa Dal Lian Kham

23) Member - Pa Nang Sian Mung

24) Member - Tg. Pum Do Khai

25) Member - Tg. Thang Do Vel

26) Member - Pa Suan Khat Pau

27) Member - Pa Dalmung Kuntong

                                            

                                        III.            Sub-Committee (Departments)

1.       Culture Committee (Department)

a.       Pa Cin Kap Kham – Secretary of Culture

b.      Pa Nang Sian Mung – Assistant Secretary

2.       Information and Literature/Education Committee

a.       Pa Titus Thawng Sian Mung - Secretary of Information and Literature/Education

b.       Thomas On Sian Mung - Assistant Secretary

 

3.       Music & Entertainment Committee (Department)

a.       Pa Pau Kim Muang - Secretary of Music & Entertainment

b.      Pa Josef Cin Muan Tung - Assistant Secretary

 

4.       Sports Committee (Department)

a.       Pa Nang Suan Mung - Secretary of Sports

b.       - Assistant Secretary

5.       Fund Raising Committee (Department)

a.       Pa Pau Pum Khual - Secretary of Fund Raising

b.      Pa Suan Khan Khai - Assistant Secretary

 

6.       Genvai Committee (Department)

a.       Pa Tualmung Kuntong - Secretary of Genvai

b.      Members - Pawlpi tek pan Genvai Tanu teng


               

2018-2020 Zomi Innkuan D.C Area makai telcing teng

 

 

                                            I.            Advisory Board

1)      Pa Ngocinthawng Suantak

2)      Pa Dong Khan Khup

3)      Pa Nang Khan Kap

4)      Pa Hang Go Za Lian

5)      Pa Thang Lian Pau (Zotaang pu)

6)      Pa Khai Cin Pau (Pa Khaipi)

7)      Pa Peter Khup Cin Pau

8)      Pa Thang Lian

9)      Pa Khup Sian Lian

10)   Pa Ving Khan Thang

11)   Pa Thang Za Mung (Pa Mungpi)

12)    Pa Lian Kham

               

                                          II.            Executive Committee (E.C)

1)      President – Pa Titus Thawng Sian Mung (Thawng Mung)

2)      Vice-President – Pa Josef Cin Muan Tung (Tungpu)

3)      General Secretary – Pa Dal Lian Kham (Khawm Bawi)

4)      Assistant General Secretary – Pa Pau Pum Khual

5)      Treasurer – Pa Kap Deih Pau (Kap Pau)

6)      Assistant Treasurer – Pa Kam Lam Mang (Mangpu)

7)       Auditor 1 – Pa Thomas On Sian Mung (Thomas Mung)

8)      Auditor 2 – Pa Pau Kim Muang (Muangpi)

9)      Genvai Tanupi  – Pa Tualmung Kuntong

10)   E.C Member –Tg. Awi Sian Lian (Lianpi)

11)   E.C Member – Pa Ciamang Naulak

12)   E.C Member – Pa Dal Za Khai (Khaino)

13)   E.C Member – Pa Felix Mang Cin Kam

14)   E.C Member – Tg. Michael Pau Dal

15)    E.C Member – Pa Nang Khai

16)   E.C Member – Pa Nang Sian Thang (Pa Thangpi)

17)   E.C Member – Pa Nang Suan Mung (Pa Mungpi)

18)    E.C Member – Tg. Thawng Khan Kam (Bawipa)

19)   E.C Member – Pa Thang Tul Khen (Khenno)

20)   E.C Member – Pa Tuang Pum Dal

21)   E.C Member – Pa Vum Za Dal Mung

 

                                        III.            Sub-Committee (Departments)

1.       Culture Committee (Department)

a.       Tg. Awi Sian Lian – Secretary of Culture

b.      Pa Vum Za Dal Mang – Assistant Secretary

2.       Information and Literature Committee

a.       Pa Thomas On Sian Mung - Secretary of Information and Literature

b.      Tg. Michale Pau Dal - Assistant Secretary

 

3.       Music & Entertainment Committee (Department)

a.       Pa Josef Cin Muan Tung - Secretary of Music & Entertainment

b.      Pa Dal Za Khai (Khaino) - Assistant Secretary

 

4.       Sports Committee (Department)

a.       Pa Pau Kim Muang - Secretary of Sports

b.      Pa Nang Suan Mung - Assistant Secretary

5.       Fund Raising Committee (Department)

a.       Pa Thang Tul Khen - Secretary of Fund Raising

b.      Pa Cianmang Naulak - Assistant Secretary

c.       Pa Tuang Pum Dal – Member

d.      Pa Nang Khai – Member

e.      Pa Felex Mang Cin Kam – Member

f.        Tg. Thawng Khan Kam - Member

6.       Genvai Committee (Department)

a.       Pa Tualmung Kuntong - Secretary of Genvai

b.      Pa Nang Sian Thang - Assistant Secretary

c.       Pa Ngocinthawng Suantak - Assistant Secretary

d.      Pawlpi khat ciat pan member (palai) khat ta kikoih hi.

 


2016-2018 Zomi Innkuan D.C Area makai

                        I.        Advisory Board

1.     Pa Ngocinthawng Suantak

2.     Pa Dong Khan Khup

3.     Pa Hang Go Za Lian

4.     Pa Thang Lian Pau (Zotaang pu)

5.     Pa Nang Khan Kap

6.     Pa Khai Cin Pau (Pa Khaipi)

7.     Pa Peter Khup Cin Pau

8.     Pa Thang Lian

9.     Pa Khup Sian Lian

10.   Pa Ving Khan Thang

11.   Pa Thang Za Mung (Pa Mungpi)

12.    Pa Lian Kham

    

                       II.        Executive Committee (E.C)

1.     President – Pa Tualmung Kuntong

2.     Vice-President – Pa Thang Tul Khen (Pa Khenno)

3.     General Secretary – Pa Josef Cin Muan Tung  (Pa Tungpu)

4.     Assistant General Secretary – Pa Thomas On S. Mung

5.     Treasurer – Pa Kam Lam Mang (Pa Mangpu)

6.     Assistant Treasurer – Pa Naulak Cia Mang

7.      Auditor 1 – Pa Nang Sian Thang (Pa Thangpi)

8.     Auditor 2 – Tg. Thawng Mung

9.     E.C Member – Pa Thang Khen Lian (Pa Lian No)

10.    E.C Member –Tg. Awi Sian Lian (Lianpi)

11.    E.C Member – Tg. Thawng Khan Kam (Bawipa)

12.   E.C Member – Pa Tuang Pum Dal

13.   E.C Member – Pa Gin Suan Mung

14.   E.C Member – Pa Felix Mang Cin Kam

15.   E.C Member – Pa Nang Khai

16.   E.C Member – Tg. Dal Lian Kham (Khambawi)

17.   E.C Member – Pa Pau Sian Piang (Pau Piang)

 

                      III.        Sub-Committee (Department)

1)     Secretaries of Information  and Literature – Pa Thomas Mung & Pa Tual Mung

2)     Secretary of Culture, Music & Entertainment – Pa Josef Cin Muan Tung

3)     Secretary of Sport –Tg. Awi Sian Lian (LIanpi)

4)     Secretaries of Fundraising – Pa Thang Tul Khen & Pa Kam Lam Mang

5)     Secretary of Event Planning – Pa Naulak Cia Mang

6)     Secretaries of Social & Entertainment  – Tg. Thawng Mung & Tg. Dal Lian Kham (Khambawi)

7)     Secretary of Genvai (makaipi) – Pa Nang Sian Thang

8)     Assistant Secretary of Genvai (Genvai Ahuh) - Pa Ngocinthawng Suantak

 


2014-2016 Zomi Innkuan D.C Area makai

2014-2016 kum  aading Zomi Innkuan Washington D.C Area telcing makaite:

 

 A. Advisory Board

(1) Pa Ngo Cin Thawng

(2) Pa Hang Go Za Lian

(3) Pa Thang Lian Pau (Zotaang pu)

(4) Pa Dong Khan Khup

(5) Pa Khai Cin Pau (Pa Khaipi)

(6) Pa Peter Khup Cin Pau

(7) Pa Nang Khan Kap

(8) Pa Thang Lian

(9)Pa Khup Sian Lian

 

B. Executive Committee (E.C)

(1) President – Pa Tual Mung

(2) Vice-President – Pa Nang Sian Thang

(3) General Secretary – Pa Thomas On Sian Mung (Thomas Mung)

(4) Assistant General Secretary – Pa Cin Muan Tung (Tungpu)

(3) Treasurer – Tg. Titus Thawng Mung

(6) Assistant Treasurer – Pa Kam Lam Mang

(7) Auditor 1 – Pa Thang Tul Khen (Khenno)

(8) Auditor 2 – Tg. Pum Hen Thang (Henbawk)

(9) Member – Tg. Thawng Khan Kam (Bawipa)

(10) Member – Tg. Zam Thian Khai (Zakhai)

(11) Member – Pa Cia Mang Naulak

 

C. Sub-Committee (Department)

(1) Secretary of Culture and Literature – Pa Cia Mang Naulak

(2) Secretaries of Information – Pa Thomas Mung & Pa Tual Mung

(3) Secretary of Music & Entertainment – Pa Cin Muan Tung (Tungpu)

(4) Secretary of Sport – Tg. Zam Thian Khai (Zakhai)

(5) Secretaries of Fundraising – Tg. Thawng Mung & Tg. Thawng Kam

(6) Secretary of Genvai (Genvai makaipi) – Pa Nang Sian Thang

                                    Ahuh  - Pa Ngo Cin Thawng

** Bylaw tawh kituak in Member ding teng zong sehna kinei ding hi.

 


2012-2014 Zomi Innkuan D.C Area makai

Tu kum Zomi Innkuan DC Area kitelna pen nopci tak leh picing tak in Sia Thangpi leh Siama Lun te inn, Baltimore veng ah 03/10/2012 ni in ki bawl aa innteek te in aan lim nono tawh hong vaak uh a hih man in ki lungdam dam mahmah hi. Ki telna pen nitak nai 8:00 P.M in ki pan in 10:00 P.M in ki man thei hi. Ki telna ah mipi 22 ki hel in 2012-2013 sung hong makai ding teng ki tel khia hi.

A. 2012 - 2014 Zomi Innkuan D.C Area Advisory Board

(1) Pa Ngo Cin Thawng

(2) Pa Dong Khan Khup

(3) Pa Ving Khan Thang

(4) Pa Khup Sian Lian

(5) Pa Hang Go Za Lian

 

B. 2012 - 2014 Zomi Innkuan D.C Area - Executive Committee

(1) Chairman – Pa Nang Sian Thang

(2) Vice Chairman – Pa David Suanno Tawmbing

(3) General Secretary – Pa Thang Za Mung

(4) Assist. General Secretary - Pa On Sian Mung (Thomas Mung)

(5) Treasurer – Pa Pau Za Lian (Albert Paupi)

(6) Auditor 1 – Pa Khai Lian Mang

(7) Auditor 2 – Pa Hang En Mang

(8) EC member – Tg. Thawng Sian Mung (Thawngmung)

(9) EC memer – Pa Zam Mun Mang

 

March 18, 2012 E.C meeting pan a nuai aa Sub-committee teng kibehlap hi.

 

A. Culture and Literature Committee

Secretary of Culture and Literature - Pa Zam Mun Mang

Members:

(i) Pum Khan Dal

(ii) Ta Lam Cing (Taa pi)

(iii) Cing Sian Hau (Hau)

 

B. Information Committee

Secretary of Information - Pa Thomas On Sian Mung

Members:

(i) Gin Za Khai (Khaipaak)

(ii) Thomas Tual Kim

(iii) Pau Do Lian (Bawipu)

(iv) Thawng Khan Cin (Thawngno)

(v) Lian Kham

(vi) Kap Khan Do

(vii) Thang Hau Mung

 

C. Music & Entertainment Committee

Secretary of Music & Entertainment -Taang Thawng Sian Mung

Members:

(i) Cin Muan Tung (Tungpu)

(ii) Zam Thian Khai (Zakhai)

(iii) Gin Khan Tuang

(iv) Zen Lian Thang (Zen Lian)

(v) Pau Lian Mung

(vi) Thawng Khan Kam

(vii) Gin Suan Mung

(viii) Hau Lam Mung (Nau Mung)

(ix) Sawm Tuang

(x) Suan Lian

(xi) Lian Do

 

D. Sports Committee

Secretary of Sports - Pa Khai Lian Mang

Members:

(i) Kam Suan Khup

(ii) Khai Khan Dal

(iii) Khaipi Tawmging

(iv) Khual Suan Mung

 

E. Fund Raising Committee

Secretary of Fund Raising - Pa Pau Za Lian

Members:

(i) Thawng Khan Kam

(ii) Pau Go Dal

(iii) Nang Khai

(iv) Lian Suan Khai

(v) Khual Suan Mung

(vi) Cing Sian Hau

(viii) Siannu

 


Photo: 2010 Zomi D.C Election day

 

Zomi Innkuan D.C Area E.C & Sub-Committee (2010-2012)

        2010 - 2012 sung Zomi Innkuan D.C Area hong makaih ding Makai kitelna Election pen April 17, 2010 ni in Tg. Dong Khan Khup te inn, 8741 Mary Lane, Jessup, Maryland ah picing takin kibawl aa, hong pai mipi te Vote piakna tawh a nuai aa bangin kitel khia hi.

I. 2010 – 2012 Zomi Innkuan D.C Area Advisory Board

    - Pa Khai Cin Pau

    - Pa Thang Lian Pau (Zotaang)

    - Sia Suan Khan Mang

 

II. 2010 – 2012 Zomi Innkuan D.C Area Executive Committee (EC)

     President                 – Pa Ngo Cin Thawng

     Vice President          – Pa Nang Sian Thang

     General Secretary     – Tg. Dong Khan Khup

     Assistant General Secretary – Pa David Suanno

     Treasurer        - Pa Khai Khan Dal

     Auditor 1         – Pa Ving Khan Thang

     Auditor 2          – Pa Cin Do Khup

     E.C member – Pa Albert Pau Za Lian

     E.C member – Pa Khup Sian Lian

     E.C member – Tg. Thomas On Sian Mung

 

   Secretaries of Music & Entertainment   - Tg. Thawng Sian Mung

                                                                         - Tg. Zen Lian

    Secretary of Culture, Literature, and Information – Tg.Thomas On Sian Mung

 

    Secretary of Sport – Tg. Kham Sian Muan

    Head of Area Leaders  – Pa Thang Za Mung

 

 

III. Sub-Committee Members

1. Culture Committee members

         - Nu Cingh Za Huai (Nu Kok)

         - Pa Awi Sawm Pau

2.  Music & Entertainment Committee members

        - Tg. Thawng Khan Kam

        - Tg. Nang Khan Pum (Nangpu)

        - Tg. Zam Go Mang

        - Pa Zam Mun Mang

        - Tg. Pum Hen Thang

        - Tg. Gin Za Khai (Khaipaak)

        - Tg. Thang Hau Mung

3.  Sport Committee members

    - Tg. Thang Tung

    - Tg. Mang Hen Khai

4.  Area Leaders (Veng Hausa)

      - Frederick Veng – Pa Joseph Thang Suan Lian

    - Laurel/Riverdale Veng - Tg. Nang Khan Pum (Nangpu)

    - Baltimore Veng – Pa Thang Za Mung

    - Montgomery County Veng -  Tg. Pau Sian Lang

    - Virginia Veng - Pa Nang Khan Hang (Hangpu)

Information Department

Zomi Innkuan Washington D.C

 


Zomi Innkuan D.C Area Executive Committee (2007-2009)

Patrons  - Pu Ngo Nang
               - Pu Hau Kam
               - Pu Sian Khan Mang(Mangbawi)

Chairman                 - Tg. Dong Khan Khup

Vice Chairman           - Pa Ngo Cin Thawng Suantak

Secretary                   - Pa Khup Sian Lian

Asst. Secretary           - Tg. Ving Khan Thang

Treasurer                  - Pa Khai Khan Dal

Auditors                    - Pa Thang Lian Pau

                               - Tg. Cin Do Khup

Members                  - Tg. Thawng Sian Mung

                               - Tg. Thomas On Sian Mung

                               - Tg. Thawng Khan Cin

Member Pan mun len te

Literature, Culture, and Information Department makaite  - Tg. Thomas On Sian Mung

                                                                                  - Tg. Thawng Khan Cin

Music Department makai    - Tg. Thawng Sian Mung


                               2005-2007 sung Zomi Innkuan D.C Area makaipi teng
                                   (Central Executive committee)


Patrons - Pu Dr. Vum Son
               - Pu Ngo Nang
               - Pu Hau Kam
               - Pu Sian Khan Mang(Mangbawi)
Chairman - Pu Ngo Cin Thawng
Vice Chairman - Pu Thang Lian Pau
Secretary - Tg. Dong Khan Khup
Asst. Secy. - Pa Khup Sian Lian
Treausurer - Pu Khai Khan Dal(Dal San)
Auditor      - Tg. Tawng Cin Khai
                   - Pa Khai Cin Pau
Excutive members
Religious Leaders  - Rev. Michael Lian
                                   - Pa Khai Khan Lian
                                   - Pa Pau Za Lian (Biakna lam)
                                   - Pa U.G Thangpi
                                  - Rev. James Lian Khen Thang
Educational Leaders - Tg. Thomas On Sian Mung (Cheif Editor)
                                       - Tg. Thawng Khan Cin (Joint Editor)
Traditional Leaders - Nu Cing Za Huai (Nu Kok)
                                     - Pu Ngo Nang
Music leaders - Pa Tual Kim
                          - Pa Thawng Sian Mung
Business leaders - Pa Khai Cin Pau
Sports                      - Pa Cin Thian Pau
Cook Chef             - Nu Cing Khan Dim(Cingpi)
                               - Tg. Zam Mun Mang
Area Leaders( Veng Hausa)
(1) Frederick    - Tg. Cin Do Khup
                          - Tg. Cin Suan Khai
(2) Gaithersburg - Tg. Tual Lian Mung
(3) Virginia   - Tg. Kam Suan
(4) Laurel - Tg. Mang Khawm Pau
                 - Tg. Tual Mung
(5) Baltimore - Tg. Khup Khan Zam


                              2001 - 2004 sung Zomi Innkuan D.C Area makaipi teng
                                         (Central Executive committee)

Chairman - Pu Dr. Vum Son
Vice Chairman - Pu Kham Go Pau
Secretary - Pu Ngo CinThawng
Asst. Secy. - Pu Thang Lian Pau
Treausurer - Pu Khai Khan Dal(Dal San)
                     - Tg. Thang Khan Tuang
Auditor      - Tg. Tawng Cin Khai
                   - Pa Nang Sian Thang
Excutive members - Thomas On Sian Mung(Youth Dept.)
                                  - Pa Pau Za Lian (Biakna lam)
                                 - Pa Thang Khan Piang(Biakna lam)
                                       ---------------------------------------

                      


 

Photo: Zomi Innkuan D.C Area Tanu pawl, 2005 Zomi Namni

                       

 

        

 
Homeprepaid phone cards |prepaid phone cardsNews Achieves |About Us |Contact Us  |Links|Membership |Guestbook  |Interviews

Copy Right  ® 2005-2014 All rights reserved
Published by Zomi Innkuan Washington D.C, USA

webmaster@zomidc.org